Ilyse Kusnetz Q&A on her poem ‘Match Girls’

Ilyse Kusnetz talks about the genesis of her poem “Match Girls.”