Sa Silid ng mga Buto

Bakit naglalagos sa maselang laman? Iniibig na masilayan ang araw. Bakit humihiwalay sa laong hugpungan? Nababagot sa walang hanggang paghihintay. Bakit nadudurog sa loob? Nais na maging kulog/ilog. Ano at nababaling sungay/sanga? May unos at halik pagsalunga. Bakit nagkakalamat/sala ng salamin? Nasa/nasa alamat ng bawat pagtingin. Bakit nagkakaguwang/saysay ng lupa? Tahak ang landas ng iba […]